เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

15 ก.ย. 2566   217 ครั้ง  

วันที่ 15 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง อาจารย์วรรณรัตน์ ศิริภูธร และอาจารย์วรรณาการเจริญดี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะม่วง ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสตีมศึกษา (STEAM Education) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดศูนย์เรียนรู้สตีมศึกษากับคณะครู ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย