เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

13 ก.ย. 2566   131 ครั้ง  

วันที่ 13 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ พันจ่าตรีคงชนก อิ่มใจ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน ฯ นำหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลด่ายชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ออกหน่วยบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป กิจกรรม ได้แก่ การจักสานคลุ้ม การแสดงผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มในแบบต่าง ๆ โดยปราชญ์การจักสานคลุ้มบ้านเนินดินแดง ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเนินดินแดง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ นางสาวสมจิตร นาคราชและคณะ และการบริการตัดผมชาย โดย นายจิรัฎฐ์ พิมปรุ และคณะ มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน