เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox)

13 ก.ย. 2566   108 ครั้ง  

วันที่ 12 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายพชร แก้วดี คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox) โดยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 Module ประกอบด้วย Module 1 Introduction Module 2 Planning Module 3 Preparation และ Module 4 Pitching เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคตะวันออก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ในการนี้มีนักวิจัยจากวิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วม 2 ท่าน ได้แก่ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ และนางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล มารินา ศรีราชา แอนด์เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี