เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

เวทีความร่วมมือสำหรับคู่ค้าระหว่างผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทย และผู้ค้าจากชุมชนจังหวัดกำปอด ราชอาณาจักรกัมพูชา

07 ก.ย. 2566   32 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายประเสริฐ ศิริ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ หัวหน้าโครงการฯ และคณะทำงาน ได้แก่ นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นายพชร แก้วดี นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร และนางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีความร่วมมือสำหรับคู่ค้าระหว่างผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทย และผู้ค้าจากชุมชนจังหวัดกำปอด ราชอาณาจักรกัมพูชา” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน พ.ศ.2566 ณ จังหวัดกำปอด ราชอาณาจักรกัมพูชา

ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. จับคู่ธุรกิจการค้า โดยการดำเนินการบุกเบิกตลาดต่างประเทศ (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 2. ลดภาระต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการรายใหม่ในการขยายตลาด 3. ช่วยเพิ่มฐานลูกค้า ซึ่งเป็นการกระจายสินค้าไปในวงกว้างโดยผ่านตัวแทนผู้ค้ารายใหญ่ และ 4. หาคู่ค้าในการทำธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเงิน

ผลิตภัณฑ์ที่นำไปในครั้งนี้ เป็นผลผลิตการดำเนินงานในการพัฒนาร่วมกันของโครงการต่าง ๆ ระหว่างวิทยาลัยชุมชนตราดและชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดตราด ดังนี้

1. ชุมชนบ้านคลองจาก ผลิตภัณฑ์ได้แก่ น้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ และน้ำพริกเกลือกั้ง

2. ชุมชนบ้านตาหนึก ผลิตภัณฑ์ได้แก่ น้ำเคยหวาน และน้ำเคยไข่

3. ชุมชนบ้านคลองมะนาว ผลิตภัณฑ์ได้แก่ น้ำพริกกั้งคลีน และน้ำซอสข้าวคลุกกะปิ

4. ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ผลิตภัณฑ์ได้แก่ น้ำพริกเผาหอยปากเป็ด และน้ำพริกเผาสับปะรด

5. ชุมชนบ้านปากพีด ผลิตภัณฑ์ได้แก่ น้ำพริกเผาสับปะรดตราดสีทอง และซอสผัดอเนกประสงค์

6. ชุมชนบ้านคลองสน ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผงปรุงรสโรยข้าว

ซึ่งผลการดำเนินงานฯ ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่องทางในการติดต่อซื้อขายไว้ เพื่อการขยายตลาดให้กับชุมชนของจังหวัดตราดต่อไป