เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชุมชน

30 ส.ค. 2566   223 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการฯ และคณะทำงานโครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชุมชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กลไกผู้นำชุมชนในการเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเอง และช่วยทำให้ชุมชนเป้าหมายมีอาชีพ รายได้คุณภาพชีวิต ทุนและศักยภาพของพื้นที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบางปิด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกบ้านคลองจาก ชุมชนบ้านท่าโสม ชุมชนบ้านประณีต ชุมชนบ้านหนองโสน และชุมชนบ้านสะตอ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก และคุณธนาคาร ผินสู่ จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยในโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ส่วน ได้แก่ (1) เรียนรู้จากกรณีศึกษาชุมชนบางสระเก้า (2) เรียนรู้แนวคิด/วิธีคิด เรียนรู้เข้าใจคน-เข้าใจตนเองเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ (3) เรียนรู้เครื่องมือเพื่อนำไปใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และสร้างยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ซึ่งผลลัพธ์จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้เกิดแผนปฏิบัติการจำนวน 5 แผนจากการร่วมคิดร่วมทำของชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนพร้อมที่จะทำงานร่วมกันต่อไป