เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

29 ส.ค. 2566   137 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 220 คน ประกอบด้วย สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานเปิดและวิทยากรบรรยาย “นโยบายและทิศทางสถาบันวิทยาลัยชุมชน”

ผศ.ชล บุนนาค ผอ.ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย และการปรับ SDGs จาก 17 เป้าหมาย เป็น 6 กลุ่มปัญหา

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “จุดเน้น โอกาส และทิศทางด้านการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รศ.ดร.มานิต จุมปา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank)

อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม (work shop) การนำวิทยาลัยชุมชนสู่ 5 เส้นทางตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน จากผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน