เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

25 ส.ค. 2566   276 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ศูนย์ประสานงาน วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้มีการรับฟังการบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนกิจกรรมภายในแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เรียนรู้เส้นทางสะพานรักษ์แสม เส้นทางสะพานประแสสิน วิทยากรโดย นายชาติชาย เหลืองเจริญ และคณะ

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล กล่าวต้อนรับคณะ เรียนรู้การบริหารจัดการขยะและการบริหารชุมชน ศึกษาเส้นทาง ถนนสายวัฒนธรรม อนุสรณ์เรือหลวง ศาลกรมหลวงชุมพร ทุ่งโปรงทอง วิทยากรโดย นางสาวขวัญหทัย เส็นติหย๊ะ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านความรู้ หลักการความรู้เชิงกระบวนการ และความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับการนำไปใช้ทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ (2) ด้านทักษะ ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความแคล่วคล่อง ว่องไว ชำนาญ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ พัฒนาตน และพัฒนาสังคม สำหรับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล (3) ด้านจริยธรรม พฤติกรรมหรือการกระทำระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น (4) ด้านลักษณะบุคคล บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ค่านิยม ที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์จากหลักสูตร มีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ตามสาขาวิชา จำนวน 25 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 11 คน