เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

19 ส.ค. 2566   72 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" (รัชกาลที่ 4) ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" (รัชกาลที่ 4)

2. การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หัวข้อ "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG"

3. กิจกรรมการประกวดแข่งขันต่าง ๆ มากมาย เพื่อชิงรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

(1) กิจกรรมการแข่งขันทางการพูด หัวข้อ "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG" แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่

(1.1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงวิสสุตา ตระกูลดิษฐ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

(1.2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 นางสาวธนิษฐา วงศ์แก้ว โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

รางวัลที่ 2 นางสาวสุภา มา โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

รางวัลที่ 3 นางสาวจันทกานต์ ลัยวลักษณ์ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

รางวัลชมเชย นางสาววนิดา วิยาสิงห์ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

(2) กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG" แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่

(2.1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงอุษมาพร เผ็งเหลา โรงเรียนอนุบาลตราด

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงนัฐนันท์ วนิชพูล โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง

รางวัลที่ 3 เด็กหญิงณิชาวรินทร์ อภิบาลศรี โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก

(2.2) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงอรชพร บุญสุข โรงเรียนอนุบาลตราด

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงภัทรธิดา ทิพถาวร โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง

รางวัลที่ 3 เด็กหญิงเปมิกา สอนศรี โรงเรียนอนุบาลตราด

(2.3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 เด็กชายตะวันฉาย บุญไชสง โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจิตต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

รางวัลที่ 2 เด็กชายเตชิน ถวิลวงศ์ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

รางวัลที่ 3 เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญจันทร์ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

(2.4) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 นางสาวสุภัสตรา สุขประเสริฐ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจิตต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

รางวัลที่ 2 นางสาวกัญญาณัฐ เกิดมณี โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

รางวัลที่ 3 นางสาวชนม์นิภา แดนเมือง โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจิตต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

(3) กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่

(3.1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงพรรษมน ท่าพริก โรงเรียนอนุบาลตราด

รางวัลที่ 2 เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด

รางวัลที่ 3 เด็กชายณัฐนันท์ แซ่ตั้ง โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)

(3.2) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 เด็กชายจิตรภณ กุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด

รางวัลที่ 2 เด็กชายเสฏวุฒิ พฤฒิวงศ์วาณิช โรงเรียนอนุบาลตราด

รางวัลที่ 3 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ประสิทธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลตราด

(3.3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 เด็กชายศุภกร ประคองกลาง โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

รางวัลที่ 2 เด็กชายณัฐพนธ์ ปันยารชุน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจิตต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

รางวัลที่ 3 เด็กหญิงสวรรยา พรรณ์จำปา โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

(3.4) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 นางสาวโชติกา สุก โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจิตต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

รางวัลที่ 2 นางสาวณัฐนรี อภิบาลศรี โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

รางวัลที่ 3 นางสาวบัณฑิตา ทองวิเวก โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจิตต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

(4) กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ประกอบด้วย เด็กชายนิรวิทย์ เครือวิเศษ เด็กชายพงศกร อินทมาตร์ และนายจำเริญ บัวแก้ว