เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน ด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน”

11 ส.ค. 2566   132 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และให้เป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน” ณ เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมประกอบด้วย

1. กิจกรรมสันทนาการและระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ และ นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์

2. การแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อพัฒนาการนำเสนอองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดย นายวุฒิ ชะนา นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และ นางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ

3. การจัดทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดย นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นายพชร แก้วดี และ นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี