เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม Smart Farm IOT นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

06 ส.ค. 2566   129 ครั้ง  

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 16 ทุน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป และได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง ในปีการศึกษา 2566 “กิจกรรม Smart Farm IOT นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ” วิทยากรโดย นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้เกษตรแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานเกษตร มาตรฐานของเกษตรอัจฉริยะ อุปกรณ์อัจฉริยะ ณ สวนจันทร์เรืองสมาร์ทฟาร์ม ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี