เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 1/2564

27 ก.ค. 2566   196 ครั้ง  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 1/2564 วิทยาลัยขุมชนตราด ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้รับการฝึกประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อไปได้