เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/2564

20 ก.ค. 2566   131 ครั้ง  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/2564 โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ

1. หน่วยงานราชการจังหวัดตราด นำโดย นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ นายพชร แก้วดี และ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ คือ นายเซียน สุข นางสาววิมลรัตน์ ใบพัดแก้ว และนางสาวประกายทิพย์ นราธร

2. หน่วยงานราชการจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ และนางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้นิเทศ

- สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ คือ นางสาวพิกุล พิมพ์สารี และนางสาววรนาถ ฉิมใจงาม

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร ตำบลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ คือ นางสาวธนัญญา โคบาล นางสาวอภิญญา บำรุงผล และนายเมธาพร เสียงสังข์

จากการนิเทศในครั้งนี้ ได้พบกับหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าฝึกงาน และสอบถามเกี่ยวกับหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย การทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน ความเป็นอยู่ รวมทั้งได้แนะนำเกี่ยวกับหัวข้อโครงการของนักศึกษา โดยทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเป็นอย่างดี