เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย "การทำดอกไม้จันทน์ และการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า"

25 ก.ค. 2566   150 ครั้ง  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนางสาวจารุวรรณ สุขวัฒนะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียน จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย "การทำดอกไม้จันทน์ และการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า จากความต้องการของครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับการจัดการรายกรณี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลแหลมงอบ และพื้นที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด รวมจำนวน 7 ราย ประเด็นในการถอดบทเรียน ได้แก่

1. ผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

4. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ

5. สิ่งที่ได้เรียนรู้

6. ปัจจัยความสำเร็จ

7. สิ่งที่อยากพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ครูกศน.ตำบลบางปิด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วย