เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดตราด

20 ก.ค. 2566   65 ครั้ง  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มอบหมายให้ นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดตราด ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อสารสำคัญสู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2566 โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสุรเดช คุ้มปากพิง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการและคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2566 จังหวัดตราด ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสื่อสารสำคัญในประเทศ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่

1.การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

2.การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิค-19

3.การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่

4.สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต

5.การรู้เท่าทันสื่อสาร สนเทศและดิจิทัล

6.การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย

7.ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ

เรื่องสื่อสารสำคัญด้านต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย

1.BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่ออนาคตไทย

2.Tech, Innovation, and Cooperation นวัตกรรม ไฮ-เทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศ

3.Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก

4.Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล

ซึ่งมี 20 หน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารในพื้นที่ได้จัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินความพึงพอใจงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐในระดับจังหวัด ตอบแบบสอบถามผ่าน online google form เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงงานการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ต่อไป