เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ พื้นที่ในจังหวัดตราด

18 ก.ค. 2566   174 ครั้ง  

นที่ 18 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/2564 วิทยาลัยชุมชนตราด ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สถานที่ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

2. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

3. โรงพยาบาลตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

4. โรงพยาบาลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

5. ไปรษณีย์ย่อยแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

6. สำนักงานที่ดินแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

7. โรงงานโกลเด้น คอสเมติก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ทั้งนี้ได้เข้าพบหัวหน้าหน่วยงาน และพี่เลี้ยง ณ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีการสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ งานที่ได้รับมอบหมาย ความประพฤติและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความประพฤติดี มีการเรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี ทั้งนี้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง ด้านการวางตัว การอยู่ในสังคม การให้บริการประชาชน มีทักษะในการเขียนหนังสือราชการ การจดบันทึกรายงานการประชุม