เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมศึกษาศักยภาพและสำรวจติดตามความพร้อมในการผลิตเส้นใยสับปะรดสำหรับพัฒนาผ้าทอใยสับปะรดจังหวัดตราด

15 ก.ค. 2566   145 ครั้ง  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ และอาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 8 คน ลงพื้นที่ภาคสนามทำกิจกรรมศึกษาศักยภาพและสำรวจติดตามความพร้อมในการผลิตเส้นใยสับปะรดสำหรับพัฒนาผ้าทอใยสับปะรดจังหวัดตราด ณ ชุมชนบ้านท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ในรายวิชา “การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น” โดยในการลงพื้นที่ภาคสนามในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุวรรณรัตน์ มนัสสนิท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด ในการบรรยายถึงบริบทชุมชน สภาพการณ์ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการผลิตเส้นใยสับปะรด คุณสายัญ ขอถือกลาง และคุณมนตรี มนัสสนิท อำนวยความสะดวกในการทดลองผลิตเส้นใยจากใบสับปะรดตราดสีทอง นอกจากนี้ยังมีคุณทศม โพธิ์นาค และคุณเมธิยวัจน์ เข็มผะกา นักวิชาการวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จากการสำรวจพบว่า ชุมชนท่าโสมมีเครื่องตีเส้นใยสับปะรดจำนวน 3 เครื่อง มีแหล่งวัตถุดิบ (ใบสับปะรดตราดสีทอง) ในพื้นที่เพียงพอ มีบุคลากรพร้อมในการผลิต โดยคาดว่าจะใช้พื้นที่ภายในวัดท่าโสมในการผลิตเส้นใย แต่ปัญหาที่พบจากการทดลองตีใยสับปะรดก็คือ เครื่องจักรยังตีเส้นใยได้ไม่ละเอียดและไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควร ทางชุมชนท่าโสมจึงมีความต้องการให้ช่วยจัดหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องตีเส้นใยสับปะรดมาช่วยปรับเครื่อง และทดสอบเครื่องตีเส้นใยให้สามารถผลิตเส้นใยสับปะรดได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น สำหรับเส้นใยที่ได้จากใบสับปะรดตราดสีทองนั้น พบว่ามีลักษณะเส้นใยที่เล็ก มีความละเอียดและนุ่มฟูกว่าเส้นใยสับปะรดปัตตาเวีย ซึ่งกระบวนการต่อจากนี้ ทางวิทยาลัยชุมชนตราดจะทดลองนำเส้นใยสับปะรดตราดสีทองไปผลิตเป็นเส้นด้ายทอผ้าต่อไป