เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา “สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ”

13 ก.ค. 2566   66 ครั้ง  

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นางสาวนิรมล พงษากิจ และนางวรรณา การเจริญดี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา “สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งเข้าเรียนรู้ จำนวน 40 คน สำหรับรายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีสำหรับผู้สูงอายุฝึกปฏิบัติการทำผ้าหมัดย้อม ด้วยสีธรรมชาติ และสีเคมี สำหรับสีธรรมชาติ ได้แก่ การใช้ใบสัก และใบหูกวาง ในการทำผ้าหมัดย้อมผ้าเช็ดหน้า และสีเคมีทำเสื้อหมัดย้อม โดยผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติการทำหมัดย้อมด้วยตนเอง มีการตกลงร่วมกันในการทำลายและเลือกสีพื้นของเสื้อ ได้แก่ สีพื้นสีน้ำเงิน และทำหมัดย้อมด้วยรูปหัวใจ วิทยาในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ นางกมลรัตน์ เคารพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเนินดินแดง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการนี้ผู้สูงอายุยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรในการทำผ้าหมัดย้อมด้วยลวดลายอื่น ๆ เช่น วงกลม ใบไม้ การใช้วัสดุธรรมชาติอื่นในการย้อม เช่น เปลือกมังคุด