เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการออกแบบกิจกรรมบูรณาการสตีมศึกษา (STEAM Education) สำหรับเด็กปฐมวัย”

12 ก.ค. 2566   156 ครั้ง  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการออกแบบกิจกรรมบูรณาการสตีมศึกษา (STEAM Education) สำหรับเด็กปฐมวัย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบและจัดกิจกรรมบูรณาการสตีมศึกษา (STEAM Education) สำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสตีมศึกษา วิทยากรโดย นางสาวแคทลียา จักขุจันทร์ นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 40 คน และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 10 คน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

กิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยาย เรื่อง “กิจกรรมสตีมศึกษา (STEAM Education) และรูปแบบกิจกรรมบูรณาการสตีมศึกษาในระดับปฐมวัย” การฝึกสังเกตการณ์จัดประสบการณ์บูรณาการ การฝึกวิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ แบ่งกลุ่มย่อยออกแบบกิจกรรมบูรณาการสตีมศึกษา (STEAM Education) การนำเสนอกิจกรรมบูรณาการสตีมศึกษาและการวิเคราะห์ สรุปแนวทางการออกแบบกิจกรรมบูรณาการสตีมศึกษาในระดับปฐมวัย กล่าวปิดโครงการและมอบวุฒิบัตร โดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด