เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตราด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

06 ก.ค. 2566   211 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตราด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายอภิรัฐ มาลีแก้ว หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนตราด ข้าราชการครู พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) แก่บุคลากรในระบบวิทยาลัยชุมชน ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

2. เพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตราด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด