เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การถอดบทเรียนและค้นหาแนวทางพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตผ้าทอใยสับปะรดจังหวัดตราด

03 ก.ค. 2566   180 ครั้ง  

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ และนางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ และนายนราวุฒิ พัฒโนทัย ได้จัดกิจกรรม “การถอดบทเรียนและค้นหาแนวทางพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตผ้าทอใยสับปะรดจังหวัดตราด” โดยมีชุมชนที่ได้ผ่านการเข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ทอผ้า” เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 5 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านคลองจาก ชุมชนบ้านประณีต ชุมชนบ้านท่าโสม ชุมชนบ้านบางปิด และชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

จากกิจกรรมดังกล่าว พบว่า ชุมชนบ้านท่าโสมมีความพร้อมในด้านเครื่องมือสามารถผลิตเส้นใยสับปะรดส่งต่อให้กับทางชุมชนบ้านประณีตซึ่งมีบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะผลิตเส้นด้ายทอผ้าและส่งต่อเส้นด้ายใยสับปะรดให้กับทางกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่างและกลุ่มทอผ้าบางปิดนำไปทอเป็นผืนผ้าต่อไป นอกจากนี้ ทางชุมชนบ้านคลองจากยังมีแนวคิดที่จะนำเส้นใยสับปะรดและผ้าทอใยสับปะรดไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนำไปประยุกต์กับผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่ม ส่วนปัญหาและอุปสรรคคือยังขาดอุปกรณ์บางชนิดสำหรับผลิตเส้นด้าย คุณภาพของเส้นด้ายทำมือ การย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนาน และการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างสรรค์เป็นสินค้าแฟชั่นที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยังจะต้องมีการพัฒนากันต่อไป