เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน รุ่นที่ 1

30 มิ.ย. 2566   143 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมการศึกษาอบรม “หลักสูตรนักบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

???? เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้และทักษะด้านการบริหารงาน รวมถึงมีเจตคติที่เกื้อกูลต่อการทำงานร่วมกันในบริบทการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

???? เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนำความรู้ แนวคิด แนวทางการบริหารงานที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

???? เพื่อเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

???? ในการจัดการศึกษาอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน 21 แห่ง ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในบทบาทการเป็นผู้บริหาร จำนวนทั้งสิ้น 73 คน

โดยมีหัวข้อในการศึกษาอบรม เช่น

???? คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

???? ระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต

???? หลักนิติธรรมและกฎหมายปกครองที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา

????การบริหารจัดการ การเงิน บัญชี พัสดุ

???? กระบวนการทำงานกลุ่ม “การนำวิทยาลัยชุมชนสู่ 5 เส้นทาง”

???? การเสวนากลุ่ม

☑️ โดยผู้บริหารและบุคลากรสถาวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา สร้างการเรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารงานและการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงาน นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะที่ดี มีคุณภาพแก่ประชาชน รวมถึงการดำเนินกิจกรรม โครงการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างมาตรฐานการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนายกระดับการทำงานของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน หนุนเสริม ให้ชุมชนท้องถิ่น ได้พัฒนากิจกรรมโครงการสาธารณะต่าง ๆ และการดำเนินงานให้ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทางการบริหารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

☑️ โดยตระหนักถึงแนวคิดการกระจายอำนาจที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ เพราะชุมชนท้องถิ่นอยู่ใกล้กับปัญหาและประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้การบริหารงานในชุมชนท้องถิ่น ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายประชาชนในการพัฒนา การบริหารงานงบประมาณและการคลัง ความท้าทายใหม่ในพื้นที่ ฯลฯ

☑️ ภารกิจหลักเหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้บริหารและผู้ทำงานใกล้ชิดในภาคส่วนชุมชนท้องถิ่น ต้องสร้างมาตรฐานการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขอขอบคุณภาพจากสถาบันพระปกเกล้า