เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2566

14 มิ.ย. 2566   139 ครั้ง  

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ได้แก่ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง นายนราวุฒิ พัฒโนทัย และนายวุฒิ ชะนา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอหลักสูตรอนุปริญญา ให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ผู้นำเสนอ : นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง

2. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ผู้นำเสนอ : นายนราวุฒิ พัฒโนทัย

3. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ผู้นำเสนอ : นางสาวอำพร ไพฑูรย์