เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด

09 มิ.ย. 2566   273 ครั้ง  

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนตราด และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่

1. นายกำธร รัตนธรรม

2. นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน

3. นางศุภรัตน์ ร่มเงิน

4. ดร.นภาวรรณ โตสติ

เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ได้แก่

1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (พื้นฐานการประกอบธุรกิจ)

2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การเมืองการปกครองไทย)

3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น)

4. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

5. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การศึกษาพิเศษ)

6. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การจัดการไม้ผลท้องถิ่น)

7. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักการแปรรูป)

8. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา)

9. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1)