เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด

14 มิ.ย. 2566   137 ครั้ง  

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายพชร แก้วดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด” ณ วัดมัชฌิมวัน ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมวัดให้เป็นที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้คนตราดรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่น และส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติบนวิถีของความพอเพียง สร้างความมั่นคงทางจิตใจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น