เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโรยข้าวจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพ (Furikake) ต้นแบบ

09 มิ.ย. 2566   186 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 คณะวิจัยฯ นำโดย นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว พร้อมด้วยวิทยากร อาจารย์นลินี ทองแท้ ลงพื้นที่จัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลัก ดังนี้

(1) เพื่อรวบรวมข้อมูลและค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนสู่การพัฒนาตราสัญลักษณ์และ

บรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

(2) เพื่อออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ผลการดำเนินโครงการ ได้รวบรวมข้อมูลและค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนสู่การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ สร้างตราสัญลักษณ์ภายใต้ชื่อ “ช้าง ชิม เล”และใช้การ์ตูนสัญลักษณ์ (mascot) เป็นภาพช้างสวมหมวกงอบเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ ของเกาะช้างและจังหวัดตราด ด้านการคัดเลือกแบ่งบรรจุภัณฑ์ ได้คัดเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับผงปรุงรสโรยข้าวฯ ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

1. บรรจุในกระปุกพลาสติก ขนาด 60 กรัม

2. บรรจุในถุงซิปล็อคใส่ ขนาด 50 กรัม

3. บรรจุในกระปุกเครื่องปรุงรส ขนาด 40 กรัม

โดยแผนการดำเนินงานต่อไปนั้น ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโรยข้าวฯ เพื่อการนำไปสู่กระบวนการทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ การวางแผนธุรกิจ ตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯต่อไป