เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากบทเรียนการทำงาน ตามกรอบคุณภาพ 3 ด้าน ระดับภูมิภาคของสถานศึกษา ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

08 มิ.ย. 2566   220 ครั้ง  

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากบทเรียนการทำงาน ตามกรอบคุณภาพ 3 ด้าน ระดับภูมิภาคของสถานศึกษา ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นายวุฒิ ชะนา นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ รับฟังหัวข้อ การเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพสู่หลักสูตร การเรียนการสอน การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง ด้านการส่งเสริมโอกาสมีงานทำของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา และจัดทำเป้าหมายกลยุทธ์ การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change) และสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้