เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566

06 มิ.ย. 2566   118 ครั้ง  

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน

ในปีการศึกษา 2566 นี้ วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา กฎระเบียบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนตราด การพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษา อบรมการใช้ระบบบริการการศึกษาฯ การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ Zoom/Google meet ชี้แจงงานทะเบียน เอกสารการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา