เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้โดยใช้เทคนิคขั้นสูง

22 พ.ค. 2566   120 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้โดยใช้เทคนิคขั้นสูง ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้โดยใช้เทคนิคขั้นสูง และการถ่ายทอดภูมิปัญญาการพิมพ์ลายใบไม้จากพืชพื้นถิ่นของแหล่งเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาจังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ วิทยากร และนางสาวธิดาเดือน พ่อยันต์ วิทยากร

โดยมีการฝึกปฏิบัติระดมความคิด (concept) การสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสินค้าที่น่าสนใจ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน การคัดเลือกใบไม้แต่ละชนิดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชน การวางใบไม้ตามแนวทางสมัยใหม่ การเลือกคู่สี และรูปทรง การใช้เทคนิคห่มผ้าโดยดีเกลือฝรั่ง และเกลือโปแตส มีผู้เข้าอบรม จำนวน 25 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป