เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

24 พ.ค. 2566   115 ครั้ง  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางสาววัชราวลี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวประไพศรี ไม้สนธิ์ นักพัฒนาธุรกิจ และนางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย บุคลากรชำนาญการ กลุ่มบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ดังนี้

1.เยี่ยมชมโครงการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร ณ สวนผลอำไพ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

2.เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Based) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน การแปรรูปอาหาร การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยช่างศิลป์ท้องถิ่น “การจักสานคลุ้มเมืองตราด” ณ บ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ในการนี้ คณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ในอำเภอเมืองตราด อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางสาววัชราวลี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวประไพศรี ไม้สนธิ์ นักพัฒนาธุรกิจ และนางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย บุคลากรชำนาญการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ดังนี้

1. เยี่ยมชมการดำเนินงานหลักสูตรฝึกอบรม “ผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ” ณ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2. เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งชุมชน / การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด / การสืบสาน ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ บ้านคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

3. เยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ บ้านปลายนา” ณ บ้านปลายนา ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในการนี้ คณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ในอำเภอเมืองตราด อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางสาววัชราวลี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวประไพศรี ไม้สนธิ์ นักพัฒนาธุรกิจ และนางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย บุคลากรชำนาญการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ดังนี้

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าววัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวต้อนรับ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นำเสนอผลการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดตราด และนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด โดย คณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ในการนี้ คณะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ในอำเภอเมืองตราด อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด