เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ “หลักสูตรการพัฒนาเส้นใยใบสับปะรดเพื่อทอผ้า”

22 พ.ค. 2566   195 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ “หลักสูตรการพัฒนาเส้นใยใบสับปะรดเพื่อทอผ้า” ภายใต้โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายผลักดันให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการนักศึกษา ประชาชน และผู้รับบริการได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ประกอบกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อรองรับเนื้อหาบทเรียนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และทรัพยากรการเรียนรู้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบดิจิทัล นั้น

วิทยาลัยชุมชนตราดจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาสื่อการเรียนรู้ “หลักสูตรการพัฒนาเส้นใยใบสับปะรดเพื่อทอผ้า” ภายใต้โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน ซึ่งได้ผลิตวิดีโอสื่อการเรียนรู้ จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้

1) รายวิชาการผลิตเส้นใยใบสับปะรด โดยมี นายธีราพัฒน์ วัฒนสหโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเส้นใยใบสับปะรดเป็นวิทยากร

2) รายวิชาการผลิตเส้นด้ายใยสับปะรด โดยมี นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเส้นด้ายใยสับปะรดเป็นวิทยากร