เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรม “TRIUP ACT ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย บทบาทที่ผู้บริหารเเละนักวิจัยควรรู้”

08 พ.ค. 2566   132 ครั้ง  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายพชร แก้วดี นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ และนางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ เข้าร่วมรับการอบรม “TRIUP ACT ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย บทบาทที่ผู้บริหารเเละนักวิจัยควรรู้” ภายใต้ พ.ร.บ. ‘TRIUP Act’ 2564 สู่การผลักดันการใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออก ได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 80 คน ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายในหัวข้อ "สาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ที่นักวิจัยต้องรู้ " หัวข้อ "การบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564" หัวข้อ "การเตรียมตัวสำหรับผู้รับทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564" และหัวข้อ "การเขียนแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม" พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ‘TRIUP Act’ 2564 สู่การผลักดันการใช้ประโยชน์