เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ตามหลักการ OBE

11 พ.ค. 2566   94 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2566 นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการจัดการและสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ตามหลักการ OBE ณ โรงแรมบ้านหมอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 โดยให้ความสำคัญตามหลักการจัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ OBE (Outcome-Based Education) โดยมี รศ.ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร มีวิทยาลัยชุมชนที่ร่วมจัดทำหลักสูตร ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนตราด โดยนางสาวอำพร ไพฑูรย์ เป็นตัวแทนสาขาการจัดการในการร่วมปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ โดยคณะทำงานได้ร่วมกำหนด ชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์ ปรัชญา PLO CLO YLOs (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา) การกำหนดรายวิชาที่ต้องเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร รวมถึงการปรับคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง โดยการพัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการ เป็นการศึกษาความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้หลักสูตรสาขาการจัดการตามหลักการจัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ OBE อย่างแท้จริง