เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม “โครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด” ณ วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ

03 พ.ค. 2566   149 ครั้ง  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการ และจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด” ณ วัดวรดิตถาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมวัดให้เป็นที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้คนตราดรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่น และส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติบนวิถีของความพอเพียง สร้างความมั่นคงทางจิตใจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น