เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่ภาคสนาม ณ พื้นที่ชายแดนในเขตตำบลคลองใหญ่ และหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

30 เม.ย. 2566   167 ครั้ง  

วันที่ 30 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 12 คน ลงพื้นที่ภาคสนาม ณ พื้นที่ชายแดนในเขตตำบลคลองใหญ่ และหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ โดยมีวัตุประสงค์ คือ

(1) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บริบททางประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกรณีของการปักปันเขตแดนและการแลกเปลี่ยนดินแดนระหว่างรัฐไทย ฝรั่งเศสและกัมพูชา ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 – 5

(2) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผลกระทบในมิติความเป็นพลเมืองจากเหตุการณ์ดังกล่าวอันนำไปสู่การเกิดขึ้นของกลุ่ม "คนไทยพลัดถิ่น" จากคำบอกเล่าของอดีตกลุ่มคนเซียมเกาะกง (หรือคนไทย - เกาะกง) รวมถึงผลกระทบในมิติสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการได้มาซึ่งสัญชาติไทย

โดยในการลงพื้นที่ภาคสนามในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ นายอนุรักษ์ เข็มขาว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ นางนอง เข็มขาว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ประธาน อสม. นางสาว สังข์วาล นางติ๊ด สุขเกษม นายสมประสงค์ ช่อลัดดา นายสิรพงศ์ ช่อลัดดา และนายพิตรพิบูล นาวาสวัสดิ์ อดีตกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงานเพื่อพานักศึกษาไปดูหลักเขตที่ 73 ในบริเวณเขตกันชน (Buffer zone)