เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสูตรเพื่อผลิตและคัดเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพ (Furikake) ต้นแบบ

28 เม.ย. 2566   65 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566 คณะวิจัยฯ นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ นางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว พร้อมด้วยวิทยากร อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ อาจารย์ธีรภาพ ปานคล้าย ลงพื้นที่จัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักดังนี้

(1) เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพ (Furikake) ต้นแบบ

(2) เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพ (Furikake) ต้นแบบ

จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส (Sensory evaluation) ผลการดำเนินงานการพัฒนาสูตรผลิตและคัดเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวฯ โดยการเทียบเคียงกับสูตรต้นตำรับ ได้สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว 2 สูตรจากปลา 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหัวอ่อน และปลาแข้งไก่ โดยมีอัตราส่วนของส่วนผสมหลักได้แก่ เนื้อปลาร้อยละ 40 ของส่วนผสมทั้งหมด จากนั้นนำไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสในอาสาสมัครทั้งสิ้นจำนวน 40 คน พบว่าผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสูตรปลาแข้งไก่ และสูตรปลาหัวอ่อน อยู่ในระดับความชอบมากและความชอบปานกลาง โดยมีคะแนนความชอบเฉลี่ยที่ 8.06 และ 7.16 ตามลำดับ

โดยแผนการดำเนินงานต่อไปสูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสูตรปลาแข้งไก่ที่ได้ จะนำเข้าสู่กระบวนการส่งตรวจด้านปริมาณน้ำตาล โซเดียม และคุณค่าทางโภชนาการจากห้องปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาสูตรและวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการให้ดีต่อสุขภาพต่อไป