เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมบริการวิชาการ ภายใต้โครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดตราด ร่วมกับ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566

19 เม.ย. 2566   78 ครั้ง  

ในวันที่ 19 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ภายใต้โครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดตราด ร่วมกับ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน ณ ศาลาเปรียญวัดบางปิดล่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ร่วมกับ หน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยวิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมบริการวิชาการฝึกทักษะอาชีพแก่ประชาชน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 100 คน ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การจัดการแสดงผ้าทอมือและให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ การทอผ้าและลายทอประจำจังหวัดตราด โดยมี คุณสิชา ศิวกรสิทธิ เป็นวิทยากร

กิจกรรมที่ 2 การทำขนมชิฟฟ่อน โดยมี คุณปัญจวีรย์ ตราดธารทิพย์ เป็นวิทยากร