เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม “โครงการบ้านวัดรัฐสะอาด ราษฎร์รัฐสุขใจ ได้ธรรมวิถีพอเพียง จังหวัดตราด” ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

19 เม.ย. 2566   95 ครั้ง  

ในวันที่ 19 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการบ้านวัดรัฐสะอาด ราษฎร์รัฐสุขใจ ได้ธรรมวิถีพอเพียง จังหวัดตราด” ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมวัดให้เป็นที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้คนตราดรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่น และส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติบนวิถีของความพอเพียง สร้างความมั่นคงทางจิตใจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น