เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรมสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

31 มี.ค. 2566   220 ครั้ง  

ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรมสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการของสตีมศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย และเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสตีมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวแคทลียา จักขุจันทร์ นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากร โดยมีกิจกรรมบรรยาย “กิจกรรมสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย” แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทำกิจกรรม และออกแบบกิจกรรมสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย รวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอกิจกรรมสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยอีกด้วย