เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด

05 เม.ย. 2566   159 ครั้ง  

ในวันที่ 5 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ และจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด” ณ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมวัดให้เป็นที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้คนตราดรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่น และส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติบนวิถีของความพอเพียง สร้างความมั่นคงทางจิตใจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น