เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education : OBE)

04 เม.ย. 2566   276 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราดตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education : OBE) โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักการและพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการทำงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ บูรณาการในการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของนายจ้าง หัวหน้างาน รวมไปถึงสถานประกอบการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

3. สาขาวิชาการจัดการ

4. สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป