เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565

30 มี.ค. 2566   170 ครั้ง  

ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาร่วมต้อนรับประธานในพิธี ฯ

โดยในพิธีฯ ดังกล่าว มีผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 8 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565 จำนวน 550 คน เข้ารับจริงจำนวน 425 คน จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 46 คน

1.1 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 18 คน

1.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 5 คน

1.3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 14 คน

1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 7 คน

1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 195 คน

2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จำนวน 70 คน

2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า จำนวน 37 คน

2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 คน

2.4 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 20 คน

2.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน 49 คน

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 184 คน

3.1 สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 74 คน

3.2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 5 คน

3.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 21 คน

3.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 คน

3.5 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 21 คน

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 54 คน