เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตราด

27 มี.ค. 2566   197 ครั้ง  

ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในโครงการ โดยหลักสูตรที่ดำเนินการพัฒนาและวิพากษ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย หลักสูตรสัมฤทธิบัตรที่จะเปิดในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2566 จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่

1. การประเมินและเสริมสร้างพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

2. องค์การและการบริหารงานภาครัฐ

3. ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต

4. การแปรรูปสัตว์น้ำ

5. หลักเศรษฐศาสตร์

6. การจัดการโครงการ

7. หลักการบัญชี

8. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

และหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต หลักสูตรการพัฒนาเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ทอผ้า โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านดังกล่าว ได้แก่ นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน และ นายธีราพัฒน์ วัฒนสหโยธิน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าแสนใยคนแสนวิถี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะด้วย