เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

29 มี.ค. 2566   98 ครั้ง  

ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง จำนวน 50 คน

สำหรับรายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้การสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ โดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ เนื้อหาในการเรียนรู้ ได้แก่ บุคลิกการพูด วิธีการพูด โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พูดหาเสียง พูดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ พิธีกรงาน กล่าวอาลัย

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ การแสดงโดยผู้สูงสูงอายุห้วยแร้ง ภายใต้วงดนตรี “อวุโสโอเคร” การฝึกสมองด้วยการใช้มือ และนิ้ว โดยคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด