เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดในศตวรรษที่ 21 : ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้

20 มี.ค. 2566   157 ครั้ง  

ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัชุมชนตราด จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดในศตวรรษที่ 21 : ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้” พัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดสู่การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีคณะทำงานหนุนเสริมจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกอบด้วย ผอ.จิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผศ.ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์ผู้สอน