เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค ฉบับที่ 2

10 มี.ค. 2566   193 ครั้ง  

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค ฉบับที่ 2 (5 ภูมิภาค) ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคลเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ การบริหารทรัพยากรบุคล รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ฉบับที่ 2 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว รวมถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้จัดทำ คู่มือการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในการบริหารจัดการข้อมูลผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนได้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าว