เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

16 ก.พ. 2566   195 ครั้ง  

ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระการรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด การได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม บ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโรยข้าวจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพ ของชุมชนในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด และผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด

- วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

- วาระเสนอเพื่อพิจารณา

๑. การกลั่นกรอง/รับทราบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒. การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด