เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

16 ก.พ. 2566   189 ครั้ง  

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 45 คน ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เข็มดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง ได้กล่าวต้อนรับคณะบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด และผู้สูงอายุในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ดร.กรรณิกา สุภาภา ได้กล่าวว่า การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคแล้ว ผู้สูงอายุยังต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง สดใส สดชื่น มีส่วนร่วมในการเข้าสังคม ได้พูดคุย ร้องเพลง ได้ฝึกสมองด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนตราดได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ ได้แก่ ศึกษาเกี่ยวกับโรคของผู้สูงอายุ การฟื้นฟูตนเอง และการดูแลตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ การพูดในโอกาสต่าง ๆ เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงภูมิปัญญาและวิถีชุมชน จำนวนชั่วโมงเรียน 60 ชั่วโมง กิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้ ได้แก่ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ การแสดงโดยผู้สูงสูงอายุห้วยแร้ง ภายใต้วงดนตรี “อวุโสโอเคร”

สำหรับรายวิชาที่เรียนในครั้งนี้ ได้แก่ เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ผาณิต สามัญ ผู้สูงอายุเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยผ้าขนหนู 5 ท่า ได้แก่ บิดขี้เกียจ เอียงซ้าย เอียงขวา ก้มหน้า และท้าฟ้าดิน มีการนวดเพื่อผ่อนคลาย ได้แก่ นวดหัว นวดบ่า นวดไหล่ นวดหน่อง และนวดขา ทั้งนี้ อาจารย์อำพร ไพฑูรย์ อาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว และอาจารย์วรรณา การเจริญดี ได้ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงฉึกฉัก รถไฟ การร้องเพลง และเต้นเพื่อความผ่อนคลาย