เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด”

16 ก.พ. 2566   201 ครั้ง  

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด” ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ในการจัดทำข้อมูลนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา ให้สอดคล้องกับหลักการ พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ บูรณาการในการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพในอนาคตได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนนายจ้าง หัวหน้างาน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย