เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสวนาเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ของทุกตำบลในจังหวัดตราด”

10 ก.พ. 2566   176 ครั้ง  

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด ในฐานะหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสวนาเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ของทุกตำบลในจังหวัดตราด” ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อติดตามและส่งเสริมต่อยอดการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ในภาพรวมของจังหวัดตราด โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานของแต่ละตำบล ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา / ผู้ประสานงานประจำตำบล
2. ตัวแทนผู้รับจ้างงาน
3. ตัวแทนประชาชนในพื้นที่

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ผลจากการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) และความต้องการในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ของทุกตำบลในจังหวัดตราด