เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) รุ่นที่ 2

18 ม.ค. 2566   308 ครั้ง  

บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง ครู และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซนทารา บางกอก พระนคร กรุงเทพมหานคร การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx เป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษาและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง เป็นกรอบการประเมิน EdPEx เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรเชิงระบบ